Den 28 maj 1918 samlades några damer och herrar för att söka ena Frankrikes spridda vänner i Sverige till positiva insatser. Initiativtagare var bl. a. Friherre Theodor Adel­swärd, professor Svante Arrhenius, med. dr. Ivan Bratt, konstnären Karl Nordström, författarinnan Marika Stiern­stedt, professor i franska Erik Staaf och grosshandlare Gösta Lindberg, (bilden), som satsade en stor del av kapitalet.. Resultatet blev att man beslöt bilda före­ningen L´Amitié Franco-Suédoise med syfte att fastare knyta vänskapsbanden mellan Frankrike och Sverige samt att be­fästa och utvidga de ideella och ekonomiska förbindelserna mellan länderna. Till ordförande utsågs friherre Theodor Adelswärd, som kvarstod på denna post till sin död 1930

Första insatsen

Föreningen tog redan under 1919 ett initiativ, nämligen genom en insamling för de under kriget svårt härjade provinserna i norra Frankrike. Man hade glädjen att kunna lämna ett avsevärt bidrag, 550 000 franc, till återuppbyggnaden av rådhuset i Craonne.

Den svenska skolkursen i Caen/Grenoble

1918 hade man diskuterat att bereda svenska ungdomar möjlighet till studier i Frankrike. Bakgrunden var att franska språket 1918 hade begränsats på det svenska skolschemat.

Redan 1919 började L´Amitié Franco-Suédoise dela ut stipendier till ”obemedlade, begåvade gossar”, för att de skulle kunna studera 4 år på ett franskt lycée . Man valde Caen med tanke på de historiska banden mellan Normandie och Sverige. Men märkligt nog tålde dåtidens ”vikingar” dåligt klimatet i denna stad vid havet och skolkurserna flyttades därför efter några år till den sydligare staden Grenoble (bilden). Syftet med kurserna var att stärka intresset för franska men framför allt att

stärka förbindelser mellan Sverige och Frankrike på det intellektuella, kommersiella och allmänt kulturella planet. Kunskaper i franska och om Frankrike ansågs då vara ett villkor för att arbeta inom affärsliv, diplomati, skola, journalistik och litterära yrken. De Fransk-svenska skolkurserna fortsatte till början av 30-talet. De krävde

under de år de pågick huvudparten av föreningens intresse och ekonomiska resurser. De ledde fram till ”le baccalauréat”, som efter komplettering med prov i svenska språket och svensk historia gav samma rättigheter som svensk studentexamen. Initiativtagare och den drivande kraften inom styrelsen var grosshandlare Gösta Lindberg.

Ett hundratal gossar studerade under längre eller kortare tid på lycéet och av dessa avlade ett 20-tal fransk studentexamen. Bland stipendiaterna fanns bl.a. Victor Vinde, chefredaktör på Stockholmstidningen, Hilding Eek, professor i Internationell rätt, Sven Brohult, vd för IVA, fil.dr Sven Kärde m fl. 1930 lades språkkurserna ned.


Svenska studenthemmet i Paris

I slutet av 1920-talet ägnade föreningen all sin kraft åt ett svenskt studenthem i la Cité Internationale Universitaire i Paris och 1931 kunde ”La Maison Suédoise” invigas, uppfört efter ritningar av arkitekten Peder Clason. La Cité Universitaire kom inte till bara för att bereda studenter överkomlig, komfortabel inkvartering. Huvudsyftet var och är att befrämja internationell förståelse och fredssträvanden. Här skulle studenter från världens alla länder samlas. Bland annat vädjade Amitién om bidrag från Wallenbergsstiftelsen men svaret blev:

”… Vi anse, att den nuvarande tidens tendens att göra allt så bekvämt som möjligt för den uppväxande ungdomen ej bibringar denna den härdighet och motståndsförmåga som vi anse nödvändiga för att få fram de goda egenskaperna hos de unga."

Amitién sände ut ett upprop för insamling av bidrag. I spetsen stod Kronprins Gustaf Adolf och prins Eugen. I samband med invigningen av Studenthemmet utdelades 70 minnes­medaljer i brons, gjorda av Erik Grate. Omsorgen om Studenthemmet var därefter långt in på 70-talet föreningens huvuduppgift.

L´Amitié Franco-Suédoise under senare år

Nu år 2024 består föreningen av 17 medlemmar. Alla med stort intresse för Frankrike. Vi har återtagit föreningens ursprungliga namn, L´Amitié Franco-Suédoise., och varje år delar vi ut:

  • Stipendier till gymnasister och till dem som bedriver högre studier i Frankrike
  • Stipendiet ”Chambre Linné”
  • Vi stöder också Studenthemmet i Paris.

Ordförande är Pia Andersson.

Föreningens tre eldsjälar greve Theodor Adelswärd, professor Erik Staaf och grosshandlare Gösta Lindberg lade ned ett oerhört arbete på denna förening. Må de glädja sig i sin himmel, att det arbete de en gång utförde, fortfarande är till gagn för många ambitiösa ungdomar.

Marie-Anne Lindberg Andersson (Grosshandlare Gösta Lindbergs barnbarn)